بسمه تعالي

از اجماع واشنگتن تا اهداف توسعه‌ي هزاره

          هاجون چانگ، اجماع واشنگتن استانداردكردن مجموعه‌اي از توصيه‌هاي سياستي براي تشويق توسعه‌ي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بود.

          محور اجماع اين بود كه به منظور تثبيت زنجيره‌هاي توسعه، كشورهاي درحال توسعه بايد مجموعه‌اي از سياست‌هاي خوب و نهادهاي خوب را اخذ كنند.

سياست هاي خوب: سياست‌هاي كلان باثبات اقتصادي، رژيم تجاري و سرمايه گذاري ليبرال خصوصي سازي و مقررات‌زدايي از دارايي‌هاي دولتي مي‌شد.

          در ايده‌ها و سياست‌هاي اجماع واشنگتن، قطعيت ايدئولوژيكي وجود دارد.

          بسياري از كشورهاي توسعه يافته، موفقيت‌هاي چشم‌گير اقتصادي و توسعه‌ي اوليه‌ي خود را تثبيت مي‌كردند. چنين سياست‌هايي را دنبال نكردند.

          از نظر هاجون چانگ: كشورهاي توسعه نيافته‌ي امروز همان ابزارهاي سياستي هستند، دوم، اين كه آنها بر كشورهاي در حال توسعه فشار مي‌آورند تا اصلاحات دموكراتيك  و حمايت از مالكيت معنوي را بپذيرند.

كشورهاي توسعه يافته" نردبان ترقي را انداخته اند"

          نظام‌هاي سياسي كه امنيت معاملات اقتصادي را فراهم مي‌كنند و به رقابت ميدان مي‌دهند به اجماع واشنگتن توجه مي‌دهند.

ثروت ملل: تلاش افراد براي بهبود شرايط خودشان علي‌رغم بزرگ‌ترين خطاهاي حكومت، به اندازه‌ي كافي قدرت‌مند است تا از حفظ پيشرفت طبيعي امور در جهت بهبود حمايت كند.

دو كشور هندوچين با داشتن سريعترين رشد جهاني در سالهاي اخير، با پذيرش شكست سياست دولت محور تنظيم اقتصادي دولتي اجباري را كاهش داده‌اند.

          مجال بيشتر به نيروهاي بازار باعث حركت بهتر اقتصادي آنان شد. در عين حال كل مطلوبيت كامل سياست‌هاي اجماع واشنگتن را رد مي‌كنند.

          لذا راهبرد كلي توسعه‌ي نوليبرال كه رهبران آن، حكومت آمريكا، IMFوWB مي‌باشد. داروي مناسبي براي كمبودهاي توسعه‌اي نبودند.

بازيگران گوناگون اجتماعي: هم سكولار هم دين محور، براي بهبود يافته‌ي توسعه، تشويق به مداخله شوند:

1)    همكاري فعال در ميان مردم فقير، طبقه‌ي متوسط و ديگر گروه‌هاي جامعه،

2)    پيوند يافتن به تغييرات گسترده‌تر در شيوه و پي‌آمدهاي مربوط به حكمراني.

ارائه‌ي مشاركت فزاينده در فرآيند توسعه مستلزم پذيرفتن مردم عادي و سازمانهاي نمايندگي آن‌ها در ساختار ها و فرآيندهاي تصميم‌گيري در سطوح مختلف محلي و ملي است.

     اهداف توسعه در مقاطع مختلف:

دهه 1970- تأمين نيازهاي پايه

دهه 1980- تغييرات ايدئولوژيكي مبتني بر تعديل ساختاري و كمك خارجي عمدتا غربي" نوليبراليسم"

دهه 1990- نوليبراليسم با سه ستون اصلي :

-        تشويق رشد بر پايه بازارgrowth     Promotion of market- Led

-        مقررات زدايي                                                   deregulation

-        خصوصي سازي                                                  Privatization

كوچك سازي اندازه‌ي (توسعه‌اي ) نقش دولت، اعتقاد فزاينده به توانايي نيروهاي بازار و كارايي اقتصادي. سرمايه داران خصوصي.

نتيجه: بهبود مديريت اقتصادي از طريق كاهش نقش دولت و اجازه دادن به نيروهاي بازار براي ايفاي نقش بيشتر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، داروي شفابخش نبود.

نظر سميرامين:

     شرائط براي ظهور هژموني‌هاي اجتماعي مساعد است كه احياي توسعه‌ي مورد نظر را امكان پذير مي‌سازد.

·   تركيب ناگسستني پيشرفت اجتماعي، پيشرفت دمكراتيك و تأييد استقلال ملي در درون جهاني شدن چند قطبي مورد توافق.

* * سياست‌هاي  توسعه مورد حمايت حكومت‌هاي غربي، ضرورتا آنها نبودند كه خود عملا به منظور توسعه اتخاذ كرده بودند.

* * * اهداف توسعه وقتي محقق مي‌شود كه دولت و جامعه با هم كار كنند. با فشار مردم توسعه سريعتر پيش مي‌رود

     برخي برين اعتقادند كه رهيافت دو سويه ذيل براي رسيدگي به فقر و شروع توسعه مفيد است:

1)    تشويق رشد كاربر از طريق گشايش درهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌ها

2)    توجه به خدمات اساسي به ويژه بهداشت وآموزش بنيادي

تاسال 2000 شش دهه سياست ها وبرنامه هاي توسعه و 20 سال اعمال سياست‌هاي اقتصادي نوليبرال نقش كمي در كاهش عدم توازن‌هاي توسعه‌اي در جهان در حال توسعه داشت.

-        يك ميلياردنفر با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كردند.

-        حدود دو ميليارد نفر از دسترسي به آب آشاميدني محرومند.

-        صدها ميليون نفر بويژه زنان از مراقبت بهداشتي كافي برخوردار نيستند. يا فرصت آموزشي ندارند.

تصوير توسعه‌اي جهان: ظهور فقر جهاني و قطبي شدن نابرابري

راهبرد جديد: سال 2015 آخرين مهلت براي دست‌يابي به اهداف هشت‌گانه‌اي  توسعه‌ي هزاره تعيين شد:

اهداف هشت گانه‌ي توسعه هزاره:

-        ريشه كني فقر و گرسنگي همگاني

-        دست‌يابي به آموزش ابتدايي همگاني

-        كاهش مرگ و مير كودكان

-        بهبود بهداشت مادران

-        مبارزه با HIV، مالاريا و ساير بيماري‌ها

-         ايجاد محيط زيست پايدار ( حركت در مسيرتوسعه پايدار)

-        گسترش مشاكرت جهاني براي توسعه

-        ارتقاي برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان

بانك جهاني نياز به تأكيد توسعه‌اي متفاوتي را براي حصول اهداف توسعه‌ي تا 2015 مي:پذيرد:

1)ترويج فرصت‌ها به طور ذاتي با افزايش كلي رشد اقتصادي مرتبط است.

-        اصلاحات بازار براي گسترش فرصت‌هاي مردم فقير.

-        اصلاح شرائط نهادي وساختاري فوري است.

2) بهبود حكمراني، اجراي اقدامات عمومي نسبت به نيازهاي مردم فقير و پاسخگويي به تعامل سياسي، اجتماعي و ديگر فرايندهاي نهادي وابسته.

منبع : اميدوران آينده |اجماع واشنگتن تا اهداف توسعه‌ي هزاره
برچسب ها : توسعه ,        ,اقتصادي ,          ,توسعه‌ي ,اجماع ,اجماع واشنگتن ,كشورهاي توسعه ,توسعه‌ي هزاره ,اهداف توسعه‌ي ,نيروهاي بازار ,اهداف توسعه‌